حدیده میلیمتر

حدیده دستی میلیمتر

خشن تراش: HSS

قیمت و ثبت سفارش :

66751550 021

۰۹۳۵-۲۳۰۱۳۲۶