حدیده چیست؟

حدیده چیست

در این مقاله می خواهیم به این سوال بپردازیم که حدیده چیست. در پاسخی کوتاه باید گفت حدیده یکی از کار های تراش کاری است. اما این که چه کاری انجام می دهد را در ادامه بررسی می کنیم. قصد داریم در این مقاله به انواع مختلف حدیده بپردازیم. همین طور طرز کار آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همان طور که احتمالا می دانید حدیده، ابزاری است که داخل آن مانند مهره می باشد همچنین حدیده دارای دندانه می باشد. از این وسیله به عنوان دندانه روی سـطح خارجی استوانه ها استفاده می کنند. حدیده نام وسیله ماشینی یا یک ابزار دستی است که به کمک آن از سطوح میله ای براده برداری می کنند.  اگر با نحوه ساخت پیچ ها آشنا هستید، احتمالا در مورد انواع حدیده و حدیده کاری هم چیزهایی می دانید. پیشنهاد میشود برای مشاهده این محصولات به صفحه حدیده مراجعه کنید.

انواع حدیده

حدیده و قلاویز میلیمتری

تا این قسمت از مقاله چند نمونه از حدیده را مورد بررسی قرار دادیم. دراین قسمت نوع دیگری از حدیده را بررسی خواهیم کرد. می خواهیم ببینیم مزیت و عیب این حدیده چیست. و آیا برتری نسبت به نمونه ها یدیگر حدیده دارد یا خیر. نوع دیگر حدیده حدیده و قلاویز میلیمتری است. اما این حدیده چیست و درچه مواردی از آن استفاده می شود. به طـور کلی می تـوان گفت که حدیـده و قلاویز دستی میلیمتـری از نظر سـاختمان کاملا شـبیه حدیده اینچی می باشد. و از لحاظ کلی بسیار به هم هم شبیه هستند و تفاوت آن ها در جزئیات آن ها می باشد. البته یک تفاوت وجود دارد. آن این است در حدیده و قلاویز میلیمتری که اندازه ها بر حسـب میلیمتر خواهد بود. در حدیـده و قلاویزهای میلیمتری نیز دنده درشـت و دنده ریز و جود دارد و از این لحاظ تفاوتی وجود ندارد.

 علاوه بر آن دارای پیچ چپ و راست خواهند بود کـه علامت هر یک روی حدیده و قلاویز نوشـته شـده. اما روش کار کردن با این حدیده چیست و آیا تفاوتی با نمونه های دیگر دارد. در پاسخ باید گفت روش عمل یکسان می باشد و تفاوتی با نمونه های دیگر حدیده ندارد. درضمن، همان مشخصات که روی حدیده و قلاویز های اینچی نوشته شـده روی حدیده و قلاویز های میلیمتری نیز نوشته شده است. مثل پیچ و مهـره 20 در 2M که M علامت میلیمتر می باشد. 20همچنین قطر خارجی پیچ و یا مهره و 2 گام دندانه ها می باشد.

حدیده ها

رزوه تراشی با حدیده چیست

یکی از کابرد های حدیده رزوه تراشی می باشد. در این قسمت از مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که رزوه تراشی با حدیده چیست. رزوه هـای مسـتقیم و مخروطـی خارجـی تـا قطـر حـدود 2/11 اینـچ  را میتوان به وسـیله حدیده هایی با سـرعت تراشید.البته می شود با مقیاس میلیمتر هم این اندازه را بسنجیم. دراین صورت می شود گفت با حدیده رزوه های مستقیم و مخروطی خارجی تا 37 سـانتی متر را می توان تراشید. به طور اساسـی می توان گفت این حدیده ها شـبیه به مهره های سـخت شده هسـتند.  که البته چند شیار طولی در آن ها ایجاد شده است. در محل تقاطع هر شـیار با رزوه یک لبه برنده تشـکیل می شود. لبه های برنده یک سـر حدیده قدری پخ شده اند تا به شروع درگیری حدیده و قطعه کار کمک کند. در نتیجه چند رزوه دیگر به عمق کامل تراشیده نمی شوند.

 ایـن نوع حدیده های رزوه کاری از نوع فولاد ابـزار تند بر یا فولاد کربندار ساخته می شوند. حدیده های انواع مختلف دارند که بررسی خواهیم کرد انواع حدیده چیست. نوع اول حدیده ها، حدیده رزوه کاری یک پارچه می باشد. نوع دیگر حدیده که به معرفی آن می پردازیم حدیده رزوه کاری یک پارچه قابل تنظیم است. نوع دیگر حدیده، دسته حدیده رزوه کاری حدیده یکپارچه است که در صنعت کمتر مورد اسـتفاده قرار می گیرد. زیرا امکان جبران فرسایش آن دراثر کار وجود ندارد. از این رو برای کارگاه های تراشکاری صرف اقتصادی ندارد که ازاین نوع حدیده استفاده کنند.

جعبه حدیده

حدیده یکپارچه

در بخش قبیلی ازعدم اقبال کارگاه های صنعتی و تراشکاری به استفاده از حدیده های یک پارچه اشاره کردیم. اما واقعا علت محبوب نبودن این حدیده چیست و دیگر انواع حدیده چه ویژگی دارند. در پاسخ باید گفت نوع یکپارچه بریده شـده را می توان به وسـیله پیـچ در محدوده کوچکی تنظیم کرد. به این ترتیب می توان با ترتیب پیچ، فرسایش حدیده را جبران و با رزوه انطباق دلخواه را درست کرد. این نکته بسیار جزئی اهیمت بالایی برای کارگاه های ترشکاری دارد. این نوع حدیده ها معمولا در یک دسته، بسته می شوند. این دسته های برای بسته شدن با دست گردانده می شود. هنگام اسـتفاده از آن ها بهتر اسـت از نوعی ماده روان‌ ساز استفاده شـود. علت این امرآن است که رزوه های نرم تر ایجاد شـوند. علاوه بر آن با روانکاری باعث می شویم عمـر حدیده افزایش یابـد. زیرا نیروی اصطکاک در فرآیند بریدن رزوه بسیار زیاد است.

اما در صورت روان کاری این اصتحکاک به حداقل خود می رسد. سر حدیده های بازشو چیست و کاربرد آن درحدیده چیست. عیب عمده حدیده های یکپارچه دراین اسـت که فقط با پیچیدن از روی قطعه کار باز می شـوند. در نتیجه این حدیده ها برای اسـتفاده درماشین های تولیدی سـریع مناسـب نیسـتند. لذا برای تراش رزوه های خارجی به وسیله ماشـین گرد تـراش با ابـزار گاه چرخان از سر حدیده های بازشو استفاده می شود. همچنین به دین منظور درماشـین پیچ تراشـی و ماشـین های رزوه کاری مخصوصی نیز از سر حدیده های بازشو استفاده می شود.

محصولات خوب حدیده

حدیده بازشو

ازانواع حدیده ها می توان به حدیده باز شو اشاره کرد که درادامه میبینیم این حدیده چیست. سـه نوع سر حدیده بازشـو وجود دارند که هرکدام دارای چند دسته ابزار چند لبه هستند. این لبه ها را می توان برای تیز کردن یا تغییر اندازه رزوه از روی سـرحدیده بازکرد. به این ترتیب می توان از یک سـر حدیـده برای چند اندازه رزوه استفاده کرد. این نکته بسیار در مقرون به صرفه شدن حدیده کاری اهمیت دارد. ابزار های تراش را می توان در جهت شـعاعی یا در جهت مماس بر قطعه نصب کرد. این نکته برای آن انجام می پذیرد تا سطح تماس لبه های برنده با قطعه کمتر شود. درنتیجه این کاهش سطح تماس اصطکاک مالشی نیز کاهش می یابد. در یک نوع سرحدیده، لبه های برنده دایره ‌ای شکل هستند. در این لبه های دایره ای شکل به منظور تسهیل در امر ایجاد لبه ها، قسـمتی از دایره برداشته شده است.

 این لبه های تراش را باید تحت زاویه ای برابر با زاویه مار پیچ رزوه، برروی سرحدیده بست. مکانیـزم خارج شـدن لبه هـای تـراش از درگیـری بـا قطعه کار در سـر حدیده هـای مختلف، متفاوت اسـت. ولـی در هر حال پس از ایجـاد رزوه به طول مورد نظر، سـر حدیده باز می شود. در مورد سرحدیده هایی که بر روی ماشین گرد تراش با ابزار گاه چرخان بسته می شوند ذکر این نکته ضروری است. نکته اینکه پیش از شروع رزوه کاری لبه های تراش را با یک اهرم دستی در وضعیت بسته تنظیم می کنند.

محصول رزوه کاری

کاربرد حدیده در انتقال آب:

کاربرد حدیده چیست و حدیده کاری درچه مواقعی مورد استفاده قرارمی گیرد. واسطه ی اتصال دهنده ی مهره های راست گرد  به تنه ی شیر مخلوط حدیده می باشد. همچنین مهره ی رگولاتور کپسول های گاز مایع ، رگولاتور تقلیل فشار ، کپسول استیلن و موارد دیگر کاربرد حدیده است. علامت مشخصه ی چپ گرد بودن مهره ها بر روی مهره ها درج می شود. قرار داشتن شیاری بر روی این گونه مهره ها علامت چپ گرد بودن آن ها می باشد. طول لوله های فولادی گالوانیزه ی مورد استفاده در لوله کشی آب سرد وآب گرم ، ۶ متر است. برای اتصال لوله ها به یک دیگر برای گرفتن انشعاب از حدیده کاری استفاده می شود. البته حدیده کاری لوله آب برای انتقال آن ها به نقاط مختلف نیز کاربرد دارد.  اما دلیل این کابرد حدیده چیست.

رزوه کاری

درپاسخ باید گفت به دلیل روی اندود بودن جداره ی داخلی و خارجی این لوله ها ازحدیده کاری استفاده می شود. علت روی اندود بودن لوله ها جلوگیری از آلودگی آب بهداشتی درون لوله است. لذا آن ها را به یکی از روش های اتصال فلزات به یکدیگر متصل می کنند. این روش را اصطلاحاً فیتنگی می نامند. البته این روش با نام اتصال دنده ای نیز شناخته می شود. در این روش ابتدا لوله بریده می شود و برقو زده می شود. این برش با احتساب فیتنگ های مورد استفاده در مسیر صورت می گیرد. سپس دهانه ی داخلی لوله های برش خورده، دو سر آن را حدیده (دنده یا رزوه) می کنند.

قلاویز و حدیده

حدیده دستی

حدیده چیست و نوع دستی آن چه ویژگی دارد. این پرسشی است که در این بخش از مقاله به پاسخ آن می رسیم. درحدیده های دستی از وسیله ای به نام جغجغه برای ساده شدن کار استفاده می شود. با استفاده از این وسیله، دیگر نیازی به گردش کامل دسته ی حدیده نیست. بلکه مانند تلمبه زدن می توان زاویه ی دسته را مقداری بالا و پایین نمود. این وسیله سرعت عمل را به شکل چشمگیری افزایش می دهد. هر وقت مجموع این زاویه ها به ۳۶۰ درجه برسد، حدیده یک دور کامل لوله را دنده می کند. دراین هنگام بررسی می کینم پارچه حدیده چیست تا متوجه شویم . قطعه بر روی بدنه ی حدیده قرار گرفته و عمل حدیده کاری را انجام می دهد. به این قطعه  پارچه ی حدیده گفته می شود. جنس این پارچه ها را معمولاً از فولاد ابزار سازی کربن دار می سازند.

انواع محصولات حدیده

البته فولاد آلیاژی هم دراندازه های مختلف برحسب اینچ برای این امر کاربرد دارد. در ساخت پارچه های این نوع حدیده رعایت نکاتی الزامی است. که این قطعه را سازنده ها طوری می سازند که این نکته رعایت شود. نکته این است که با یک دست پارچه باید بتوان پیچ هایی را که دارای گام مساوی می باشند، حدیده نمود. دندانه ها را نیز به نحوی در می آورند که در انتها، دارای فرم مخروطی باشند. این نکته به منظور آب بندی مورد توجه سازنده قرار می گیرد. پارچه حدیده نیز مورد بررسی قرار گرفت و به کاربرد آن پرداخته شد.

رزوه روی قطعات

انواع قلاویز و حدیده چیست

این دو ابزار دارای انواع گوناگونی هستند. قلاویز و حدیده در دو دسته دستی و برقی وجود دارند. نمونه دستی نیرو و زمان و انرژی زیادی لازم دارد. اما نمونه برقی در زمان کوتاهی  و با انرژی کمی  کار را انجام می دهد. از قلاویز و حدیده برای انواع قطعه های چوبی، فلزی و حتی پلاستیکی استفاده می‌شود. کار کرد و نحوه استفاده این دو ابزار (قلاویز و حدیده) با هم متفاوت است. ولی در حالت کلی این دو وسیله یک اصول مشخص وثابتی دارند. به این معنا که اگر نحوه استفاده از قلاویز دستی را به یاد داشته باشید از حدیده هم می‌توانید استفاده نمائید و برعکس. برای استفاده از قلاویز وحدیده باید نکاتی را مورد توجه قرار داد. نباید فشار زیادی به حدیده و قلاویز ماشینی در موقع استفاده از آنها وارد شود که باعث خراب شدن وشکسته شدن آنها ‌شود. برای استفاده از این دو وسیله ابتدا، آن ها را به سمت راست می‌چرخانید.

قبل از اینکه بخواهیم قطعه های دارای درجه سختی بالا را دنده کنیم بهتر است که ابتدا این دو وسیله را روغن کاری کنیم. برای قطعات آلمینیومی نباید از روغن کاری استفاده شود. برای این قطعات بهتر است که از نفت استفاده کنیم. همچنین هنگام دنده کردن قطعه هایی که از جنس چدن هستند بهتر است از روغن استفاده نشود. برای دنده کردن ابزار هایی با جنس های مقاوم و درجه سختی بالا بهتر است کمی روغن به آنها اضافه نمایید. در قطعه های آلومینیومی پیشنهاد می شود به جای روغن از نفت استفاده نمایید. امیدواریم نکاتی که در این مقاله درباره حدیده و این که حدیده چیست گفته شد برایتان مفید بوده باشد.

قلاویز ها

انواع محصولات حدیده چیست:

محصولات حدیده نیز یک دسته بندی اختصاصی هستند و زیر دسته مربوط به خود را دارند. سایر محصولات این دسته شامل موارد متفاوتی هستند. یکی از اصلی ترین موارد در این محصولات، محصول حدیده میلیمتر و unc میباشد. همچنین نوع دیگر بسیار محبوب از محصولات حدیده، حدیده لوله است. همچنین از دیگر موارد این دسته میتوان به حدیده دنده ریز نیز اشاره کرد. تنوع محصولات حدیده در تراش ابزار جم به شکلی است که تمامی محصولات در این زمینه توسط ما تامین میشود. یکی دیگر از محصولات در این زمینه، حدیده اینچی UNF و BSW میباشد. اما نوع دیگر حدیده ها نوع چپ ان ها است. حدیده دستی میلیمتر و اینچی چپ هم دو نوع دیگر از محصولات این زمینه است.

چرا اصلا حدیده چیست؟

جمع بندی

اگر شما عزیزان هم قصد خرید انواع محصولات قلاویز و حدیده را دارید، میتوانید با ارتباط با تراش ابزار جم خرید خود را انجام دهید. ما امروز در این بخش سعی کردیم شما را با انواع محصولات حدیده آشنا کنیم. امیدواریم مطالب مفیدی را در زمینه مطلب حدیده چیست مطالعه کرده باشید. اگر به اطلاعات بیشتری در این زمینه نیاز دارید و یا در صورت داشتن هر گونه سوال ما از بخش نظرات پاسخگوی شما خواهیم بود. همچنین یکی دیگر از راه های پاسخگویی برقراری ارتباط با فروشگاه تراش ابزار جم است. همچنین اگر قصد خرید انواع محصولات تراش ابزار جم به قیمت عمده را دارید میتوانید با ما تماس بگیرید.

شماره تماس ها:

۰۲۱-۶۶۷۵۱۵۵۰-۱

۰۲۱-۶۶۷۵۲۸۸۴-۵

۰۹۳۵-۲۳۰۱۳۲۶

اینستاگرام: @tarash_abzar_jam

تویتر: tarashabzarjam

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *